top of page

Trivselregler & stadgar

.

Stadgar

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsordning
 
Trivselregler

 

Våra trivsel- och ordningsregler finns till för att skapa trivsel i föreningen, minska kostnaderna och som resultat även höja värdet på våra bostadsrätter.

 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Naturligtvis kan inte styrelsen agera polis i föreningen varför vi alla måste hjälpas åt för att vi alla ska trivas.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och mot övriga medlemmar.

 

Du kan hitta mer information om vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening t.ex. hos SBC:

www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen

 

Ljud - Buller

För att allas trivsel är det viktigt att inte störa sina grannar och alla medlemmar är skyldiga att visa hänsyn.
Tydlighet i vad som är rimligt gör det lättare att förstå då det alltid finns enstaka personer som behöver regler att förhålla sig till. 

Renoveringar får endast utföras på vardagar mellan kl. 08-18

Renoveringar och byggbuller är ej tillåtet på helger - en tid då vi vill få ro och återhämtning då de flesta är lediga. Att spika eller borra upp en enskild tavla eller liknande dagtid på helgen kan vara ok, men inte mer än så och efter kl. 11.

Mellan kl 23-08 är det inte tillåtet störa sina grannar.

Högljudda aktiviteter som att exempelvis köra tvättmaskiner, diskmaskiner och dammsugare, spela hög musik eller annat som hörs in till grannarna, görs dagtid för att undvika att störningar nattetid och tidiga morgnar.

Vid enstaka festlighet, ska du förvarna dina grannar.

Sätt upp en lapp i trapphuset och i hissen några dagar i förväg. På lappen skriver ni våningsplan, ert namn och mobilnummer. Om någon granne blir störd kan de lätt kontakta er. Alla bör försöka ha tålamod med enstaka fester eller firanden hos grannar, men de som har festen måste likaledes ha respekt och förståelse för hur grannarna påverkas och därmed säkerställa en rimlig ljudnivå.

De flesta problem som kan uppstå hanteras bäst mellan berörda parter så, om ni blir störda av någon granne, kontakta dem i första hand direkt. Om ni upplever att grannen inte är lyhörd och störningarna upprepas, kontaktar ni styrelsen som tar det vidare.
Styrelsen har en skyldighet att hjälpa till och bokföra upprepade störningar som i sista hand sedan kan användas för att driva frågan vidare i bl.a. hyresnämnden.

 

Rökning

Observera att totalt rökförbud råder i allmänna utrymmen som tvättstugor, trappuppgångar, hissar, garage, cykelrum, vind- och källarutrymmen både med hänsyn till brandrisken och till det allmänna obehag röklukt innebär. Tänk också på att rök sprider sig lätt och därför kan orsaka obehag om du röker på loftgången.

 

Trapphus

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara eller ställa saker i trapphus eller på trappavsatsen.

 

Omvårdnad

Vårda lägenheten väl och använd den med aktsamhet. Behandla föreningens gemensamma egendom på samma sätt. Kostnader för underhåll och reparationer av dessa betalas av alla gemensamt. Boendekostnaden blir lägre om alla är varsamma.

 

Gård

Cyklar, barnvagnar mm skall främst ställas i de för ändamålen avsedda utrymmena. Det finns cykelställ på gården som skall användas. Du får inte ställa cyklar, barnvagnar och dylikt mot huskropparna, vid portarna eller i entréerna till trapphusen. Tänk på dem som har begränsad rörelseförmåga och/eller nedsatt syn. Det är inte tillåtet att ta in eller parkera motorfordon på gården, vilket alltså även gäller mopeder. Hyr istället ett utrymme i garaget för din MC eller moped.

 

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Ansökan ska inkomma till styrelsen minst en månad innan tänkt tillträde för andrahandshyresgästen. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som önskar hyra lägenheten. För att styrelsen ska ta ställning till ansökan krävs att uthyrningen sker pga godtagbart skäl.

Observera att uthyrning via Airbnb inte är tillåtet i BRF Fenix.

Allmänt

Att bo i ett flerfamiljshus kräver alltid vissa hänsyn. Det handlar om hänsyn till grannar, fastighet och gemensamma utrymmen. Våra ordningsregler är en påminnelse om de saker man måste tänka på. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även familjemedlemmar, andrahandshyresgäster, föreningens hyresgäster liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Om du anser att en granne bryter mot någon regel – prata med henne eller honom. I de fall detta inte fungerar kan du kontakta styrelsen skriftligen.

 

Tillsyn

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

 

En årlig inspektion av lägenheterna i föreningens hus bör göras i förebyggande syfte. Denna inspektion skall göras enligt en check-lista anpassad till föreningens hus och skall protokollföras. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.

 

Husdjur

Hundar och katter kan vara det bästa som finns, för ägaren, men djuren kan också innebära ett obehag för grannarna om inte ägaren tar sitt ansvar. Det finns människor som tycker illa om katter eller är rädda för hundar. Många är också allergiska mot pälsdjur. Därför är det viktigt att ägarna till dessa sällskapsdjur har dem under kontroll. Hundar och katter skall alltid hållas kopplade inom föreningens område. Är olyckan framme tar du givetvis upp efter husdjuret. Skällande hundar eller jamande katter som lämnas helt utan tillsyn kan inte accepteras. Har du för avsikt att skaffa ett ovanligt husdjur, kontakta först styrelsen. Vissa djur är inte lämpliga inom bostadsområdet.

 

Tvättstuga

Föreningen förfogar över två tvättstugor vilka enbart är till för dem som bor i föreningen. I respektive tvättstuga kan man markera en tid för användandet, det finns sex tvättpass att välja på per dag från 07.00 - 22.00 i nya delen, och 07-24 i gamla delen. Tvättstugan får användas för torkning ytterligare 30 minuter efter avslutat tvättpass. 

 

Mellan 22-07 (24-07 i gamla delen) är det inte tillåtet att tvätta och därför stängs strömmen till maskinerna av automatiskt under natten. När man har tvättat är det självklart att man städar efter sig, såsom att sopa golvet och att våttorka övriga ytor. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den när du kommer nästa gång. Det är viktigt att du avbokar din tvättid när du är klar, så att andra också kan få tvätta. Visa hänsyn till övriga boende.

 

Avfall

Hushållsavfall skall slängas i soprummen förpackade i väl ihopknutna soppåsar. Tidningar läggs i avsedda kärl, samt wellpapp. Förpackningsavfall (glas, plast och metall) skall lämnas i de speciella glasigloos som finns i närområdet (Renstiernas gata är närmast).

I grovsoprummet är det tillåtet att slänga till exempel nedmonterade möbler, hopvikta och bundna/tejpade kartonger.

I grovsoprummet får du inte placera något el- och elektronikavfall. Till detta avfall räknas till exempel TV, video, radioapparater, datorer, bildskärmar, skrivare, vitvaror, lampor (belysningsarmaturer), lysrör, glödlampor och andra småapparater. Dessutom får du inte slänga något byggavfall, bilbatterier, färgburkar eller annat farligt avfall i grovsoprummet och det är inte tillåtet att använda grovsoprummet till vanliga hushållssopor. Det du inte får lämna i grovsoprummet måste du själv se till att slänga på en återvinningsstation.


Om ni använder BigBag-säckar vid renovering behövs tillstånd från polisen. Säckarna ska inte stå på trottoaren utan på en p-plats. De ska även vara uppmärkta med namn och telefonnummer till den som använder dem. Bortforsling säckarna ansvarar självklart användaren för och det ska ske skyndsamt då de bland annat drar till sig råttor. Den som tar trottoaren i anspråk utan giltigt tillstånd kan rapporteras enligt ordningslagen § 3:1.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Drabbas lägenheten av ohyra, meddela styrelsen skyndsamt om detta. En särskild bostadsrättsförsäkring som tillägg till den vanliga hemförsäkringen är ett krav.

 

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, måla och tapetsera, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror i köket.

 

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel dragning av rör i kök och badrum samt flytt av väggar. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång.

 

Observera att om du ska renovera en lägenhet i den gamla delen av fastigheten och renoveringen innebär någon åverkan på väggar måste en konstruktör alltid anlitas för att göra en hållfasthetsberäkning. I äldre fastigheter förändras förhållande mellan bärande och icke-bärande väggar över tid. 

Läs mer om renoveringar i dokumentet nedan. 

Observera:

Det är inte tillåtet att ansluta motordrivna köksfläktar till fastighetens ventilation.

Du får inte heller sätta upp markiser, skyltar, parabolantenner och annan sådan utrustning utan godkännande av styrelsen. Detsamma gäller inglasning eller andra liknande anordningar av loftgång.
 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

Big Bags får inte stå på trottoaren. De ska stå på gatan och kräver polistillstånd. Använd hellre andra alternativ, såsom att anlita någon som transporterar bort byggavfall direkt.  

 

 

 
 
Balkong - Loftgång - Takterrass

Det är inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna/loftgångarna.

Vädring och torkning av kläder är tillåtet förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra.

 

Grillning är inte tillåten på loftgången. Plantera gärna blommor i balkonglådor men tänk då på att dessa lådor måste hänga på insidan av räcket. Det skall också hållas snyggt runt och under lådorna.

 

Cyklar får inte förvaras på loftgångarna av brandskyddsskäl, samt för att ambulanspersonal ska kunna komma in i lägenheterna.

 

Dörren till takterassen måste alltid hållas stängd och låst för att inte mindre barn skall kunna komma ut där på egen hand.

Bostadsrättshavaren svarar för renhâllning och snöskottning av den till lägenheten hörande balkong/terrass/loftgång.

 

Säkerhet
  • Se till att entrédörrar inte lämnas öppna eller olåsta.

  • Gårdsgrindar, dörrar till källar- och vindsförråd, gemensamma utrymmen, garage samt soprum skall vara låsta dygnet runt.

  • Kontrollera att ytterporten, gårdsgrinden och garageporten går i lås efter in- och utpassering.

  • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Det är inte tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser eller smällare från balkong, loftgång, fönster eller något annat ställe inom föreningens fastighet.

 

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse av bostadsrätter.

 

Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

 

Om du har garageplats förlorar du också rätten till den när du flyttar från föreningen.

 

bottom of page